Informacje o ZSBIO Łabiszyn w polskim języku migowym.

Wstęp

Zespół Szkół Branżowych i Ogólnokształcących w Łabiszynie zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej zsbiolabiszyn.znin.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony zsbiolabiszyn.znin.pl.

Data publikacji strony internetowej: 01.09.2007 r.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 18.09.2020 r.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Na stronie internetowej znajdują się filmy, do których nie dodano napisów dla osób Głuchych.

Oświadczenie sporządzono dnia 14.02.2020 r.

Aktualizacja oświadczenia 12.03.2024r.

 Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Edyta Balcerzak, adres poczty elektronicznej: zsbio.labiszyn@znin.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 52 384-40-82. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni roboczych. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Zespół Szkół Branżowych i Ogólnokształcących, ul. Poznańska 10, 89-210 Łabiszyn

Do budynku prowadzi wejście znajdujące się z tyłu budynku szkoły (wejście bramą/furtką od strony ul. Poznańskiej).  Do wejścia nie prowadzą schody, natomiast znajdują się one po przekroczeniu drzwi wejściowych. Wejście to jest przeznaczone zarówno dla gości, pracowników szkoły, jak i uczniów.

Szkoła nie posiada systemu głośników naprowadzających dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Sekretariat znajduje się na wprost wejścia do szkoły.

Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze. Do części korytarza prowadzą schody (nie zawierają one platformy przyschodowej). W budynku nie ma windy.

Toaleta znajduje się na parterze obok klatki schodowej, nie jest ona przystosowana dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.

Miejsca parkingowe zlokalizowane są po drugiej stronie ulicy oraz na terenie szkoły za budynkiem (nie są wyznaczone miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych).

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku szkoły nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących

W sekretariacie nie ma możliwości  skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego.

Aby skutecznie komunikować się z nasza placówką, osoby niesłyszące lub słabo słyszące mogą:

  • napisać pismo/złożyć wniosek na adres: Zespół Szkół Branżowych i Ogólnokształcących w Łabiszynie, ul. Poznańska 10 89-210 Łabiszyn
  • wysłać e-mail na adres: zsbio.labiszyn@znin.pl
  • skontaktować się telefonicznie przy pomocy osoby trzeciej na numer telefonu: 52 384-40-82,
  • skontaktować się osobiście, zgłaszając się w godzinach urzędowania 7:30-15:30 od poniedziałku do piątku.

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego