Na naszym profilu na Facebooku można obejrzeć filmy uczniów promujące ich zawody. Zachęcamy do odwiedzenia profilu i zapoznania się z tym co przygotowali uczniowie.

Kucharz https://fb.watch/4Bgcg8vSg3/

Lakiernik samochodowy https://fb.watch/4Bg0VY1zMM/

Piekarz https://fb.watch/4S_kFbr06-/

Kelner https://www.facebook.com/labiszynzsbio/videos/449233139503988/

Sprzedawca https://www.facebook.com/labiszynzsbio/videos/107019741439916/

Fryzjer https://www.facebook.com/labiszynzsbio/videos/3740645932724146/

Stolarz https://www.facebook.com/labiszynzsbio/videos/779078316304800/

Fotograf https://www.facebook.com/labiszynzsbio/videos/491339505619240/

Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie https://www.facebook.com/labiszynzsbio/videos/764506317562412/

Dekarz https://www.facebook.com/labiszynzsbio/videos/2509076745905146/

Informacja o Zespole Szkół Branżowych i Ogólnokształcących w Łabiszynie w wersji łatwej do czytania i zrozumienia

Główne informacje o szkole

Zespół Szkół Branżowych i Ogólnokształcących w Łabiszynie ( w skrócie ZSBiO) znajduje się przy ulicy Poznańskiej 10. Budynek ma dwa wejścia. Główne od strony ulicy Poznańskiej. Wejście drugie, z którego korzysta się na co dzień, znajduje się z tyłu budynku. Szkołą kieruje dyrektor. Dyrektorem szkoły jest Anita Szymanowska- Zabrocka. W szkole pracują nauczyciele, sekretarz szkoły, woźny oraz sprzątaczka.

Czym zajmuje się szkoła?

W szkole można się uczyć w Branżowej Szkole I Stopnia. Do tej szkoły dokumenty mogą złożyć osoby, które ukończyły szkołę podstawową. Osoby te praktyczną naukę zawodu realizują w wybranym przez siebie zakładzie pracy. Są wtedy młodocianymi pracownikami, ponieważ z pracodawcą podpisują umowę o pracę. Osoby pełnoletnie mogą uczyć się w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych. Zajęcia odbywają się co dwa tygodnie w piątki od godziny 14.00 oraz w soboty od godziny 8.00. Po ukończeniu Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych można przystąpić do matury.

Jak można załatwić sprawę w szkole?

Wszystkie sprawy można załatwić w sekretariacie szkoły. Znajduje się on na parterze szkoły. Aby skontaktować się ze szkołą można:

– napisać potrzebne pismo i wysłać je na adres:

ZSBiO w Łabiszynie

89-210 Łabiszyn,

ul. Poznańska 10

– przynieść pismo do sekretariatu szkoły,

– napisać pismo i wysłać je za pomocą platformy e-PUAP: /ZSPLabiszyn/SkrytkaESP

– napisać wiadomość i wysłać ją na adres e-mailowy: zsbio.labiszyn@znin.pl

– wysłać faks na numer: 52 384-60-12

– zadzwonić pod numer: 52 384-40-82

– przyjść do ZSBiO i spotkać się z pracownikiem w godzinach pracy ZSBiO. ZSBiO czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30.

Wszystkie informacje o szkole można znaleźć na stronach: www.zsbiolabiszyn.znin.pl i bip.zsbiolabiszyn.powiatzninski.pl

MISJA naszej szkoły

Jesteśmy szkołą bezpieczną, przyjazną, kształcącą w określonym zawodzie, przygotowującą do pracy i życia w dynamicznie rozwijającym się świecie.

WIZJA naszej szkoły

Zapewniamy swoim uczniom i słuchaczom optymalne warunki pełnego rozwoju na poziomie zasadniczym i licealnym. Tworzymy atmosferę tolerancji i szacunku dla innych. Rozbudzamy wrażliwość, świadomość siebie i swojego systemu wartości, zainteresowanie ludźmi, sprawami społecznymi oraz poczucie odpowiedzialności. Zapewniamy należyte przygotowanie do matury i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Wyrównujemy szanse edukacyjne wśród uczniów. Proces wychowania i nauczania odbywa się przy współpracy i zaangażowaniu rodziców. Promujemy szkołę w środowisku lokalnym, doskonalimy swoje umiejętności, troszczymy się o efektywność podejmowanych działań. Kultywujemy tradycje szkoły. Efektem naszych działań jest świadomy Polak, patriota, wrażliwy człowiek, który jest przygotowany do podjęcia pracy zawodowej oraz realizuje się w życiu rodzinnym, społecznym i gospodarczym.

Przedmiot działalności i kompetencje

Placówka kształci młodocianych pracowników w Branżowej Szkole I Stopnia oraz słuchaczy w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych (tryb zaoczny).

Szkoła realizuje cele i zadania określone w Ustawie o systemie oświaty, umożliwiając uczniom zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa zakończenia szkoły i pozwalających kontynuować naukę na następnym etapie kształcenia.

Cele i zadania Szkoły

Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie -Prawo Oświatowe- oraz w przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie, a w szczególności:

 1. realizuje cele i zadania określone w ustawie oraz przepisach wydanych na jej podstawie, koncentrując się na prowadzeniu działalności dydaktycznej, wychowawczej oraz opiekuńczej;
 2. stwarza warunki do komplementarnego rozwoju uczniów/ słuchaczy, uwzględniając ich indywidualne zainteresowania i potrzeby, a także ich możliwości psychofizyczne;
 3. dba o bezpieczeństwo uczniów/słuchaczy, ochronę danych osobowych ich dotyczących, poszanowanie ich dóbr osobistych, a także ochrania ich zdrowie;
 4. umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia Szkoły;
 5. pomaga przyszłym absolwentom dokonać świadomego wyboru kierunku dalszego kształcenia, ewentualnie pracy;
 6. działa w kierunku rozwijania zainteresowań uczniów/słuchaczy poprzez organizowanie kół zainteresowań, imprez sportowych, olimpiad i konkursów;
 7. zapewnia wszechstronną pomoc uczniom mającym trudności z opanowaniem treści programu nauczania;
 8. kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizacji celów i zasad, określonych w ustawie o przepisach do niej wykonawczych, w szczególności w Statucie i Szkolnym programie wychowawczo- profilaktycznym, stosownie do warunków Szkoły i wieku uczniów/słuchaczy;
 9. upowszechnia zasady tolerancji, wolności sumienia i poczucia sprawiedliwości;
 10. kształtuje postawy patriotyczne (także w wymiarze lokalnym);
 11. sprzyja zachowaniom proekologicznym;
 12. szanuje indywidualność uczniów/słuchaczy i ich prawo do własnej oceny rzeczywistości;
 13. budzi szacunek do pracy poprzez dobrze zorganizowaną pracę na rzecz Szkoły i środowiska;
 14. wdraża do dyscypliny i punktualności.