Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe (KKZ)

Zarządzenie

Regulamin

Załączniki

Informacje ogólne

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe są bezpłatną, pozaszkolną formą kształcenia ustawicznego adresowaną do osób dorosłych, zainteresowanych uzyskiwaniem i uzupełnianiem wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych. Dają możliwość przygotowania się w krótkim czasie do pracy na stanowisku wymagającym określonych kwalifikacji. Kursy umożliwiają także łączenie nabytych kwalifikacji i zdobycie w ten sposób pełnego zawodu, a nawet kilku zawodów.

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe pozwalają uczyć się tylko tego, czego nie potrafisz, a co jest potrzebne do wykonywania nowych zadań zawodowych na stanowisku pracy.

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe to forma kształcenia osób dorosłych i sposób na:

 • zdobycie nowego zawodu
 • uzupełnienie swojego wykształcenia
 • zdobycie nowych uprawnień
 • udoskonalenie swoich umiejętności
 • szybkie przekwalifikowanie się
 • zwiększenie szans na znalezienie nowej pracy
 • awans
 • utrzymanie zatrudnienia
 • wsparcie rozwoju swojej kariery zawodowej

Oferta kursów od 1 września 2022 r. 

Od dnia 01.09.2022 r. planujemy utworzyć następujące kwalifikacyjne kursy zawodowe:

 • florysta – ORG.01 Wykonywanie kompozycji florystycznych
 • architekt krajobrazu – ORG.03 Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu
 • kelner – HGT.01 Wykonywanie usług kelnerskich
 • kucharz – HGR.02 Przygotowanie i wydawanie dań
 • sprzedawca – HAN.01 Prowadzenie sprzedaży
 • dekarz – BUD.03 Wykonywanie robót dekarsko – blacharskich

Warunkiem utworzenia danego kursu jest grupa 20 uczestników.

Uczestnicy Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego

Uczestnikami kursu mogą zostać:

 • osoby dorosłe (które ukończyły 18 lat)
 • absolwenci wszystkich typów szkół
 • aktualni słuchacze liceum ogólnokształcącego dla dorosłych, którzy znajdą czas na równoległe zdobywanie kwalifikacji zawodowych
 • osoby dorosłe, pracujące w danym zawodzie, chcące nabyć lub zaktualizować wiedzę i umiejętności zawodowe wymagane przez pracodawcę lub pragnące rozwijać swoje umiejętności i zainteresowania

Potwierdzenie kwalifikacji

1. Zaświadczenie o ukończeniu Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego – otrzyma absolwent kursu (formę i warunki ukończenia KKZ określa Dyrektor szkoły).
2. Świadectwo potwierdzające kwalifikację – otrzyma osoba, która zda pozytywnie egzamin zawodowy w zakresie danej kwalifikacji, przeprowadzany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną (OKE).
3. Dyplom zawodowy lub dyplom technika w danym zawodzie – otrzyma osoba, która zdobędzie świadectwa wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie (jednej, dwóch lub trzech) oraz wykaże posiadanie wykształcenia wymaganego dla danego zawodu (odpowiednio wykształcenie zasadnicze zawodowe lub średnie). Dyplom wydaje Okręgowa Komisja Egzaminacyjna.

Organizacja kursu

1. Nauka na kursie jest bezpłatna.
2. Kurs może zostać uruchomiony w dowolnym terminie od września do czerwca po zebraniu się grupy min. 20 uczestników.
3. Zajęcia na kursie będą odbywać się w formie zaocznej – co najmniej raz na dwa tygodnie przez dwa dni (piątek od godziny 14.00, sobota od godziny 8.00), także z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
4. Programy oraz wymiar godzin kursów kwalifikacyjnych są zgodne z podstawami programowymi kształcenia w danym zawodzie.
5. Szczegółowe informacje dotyczące organizacji kursów zawarte są w regulaminie KKZ.

6. W ramach każdej kwalifikacji wymagane jest zrealizowanie praktyk zawodowych (w dowolnie wybranej firmie lub poleconej przez placówkę). Liczba godzin praktyk zależy od podstawy programowej z danej kwalifikacji. 

Forma kształcenia

Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy jest formą kształcenia pozaszkolnego prowadzoną w formie skróconego programu nauczania na KKZ uwzględniającą podstawę programową kształcenia w zawodach, w zakresie jednej kwalifikacji.
Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy kończy się zaliczeniem. Osoba, która uzyskała zaliczenie, otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego, co umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikację w zawodzie. Osoba, która zdała egzamin potwierdzający kwalifikację w zawodzie, otrzymuje świadectwo wydane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Gdańsku.
Osoba, która zdała egzaminy z zakresu wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie oraz posiada poziom wykształcenia wymagany dla danego zawodu, otrzymuje dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie. Dyplom wydaje Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku.

Sposób organizacji kształcenia

Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy organizowany jest w trybie zaocznym. Nauka na kursie jest bezpłatna. Za przebieg i organizację kursu odpowiedzialny jest organizator kształcenia.
Organizator dopuszcza możliwość zawieszenia zajęć na określonym kursie kwalifikacji zawodowych z powodu mniejszej ilości słuchaczy tj. poniżej 20 osób.

Rekrutacja

1. Podanie o przyjęcie na Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy składa się do sekretariatu szkoły.
2. Dyrektor szkoły po uzgodnieniu z organem prowadzącym podaje do publicznej wiadomości terminy postępowania rekrutacyjnego, w tym terminy podania do publicznej wiadomości kandydatów przyjętych i nieprzyjętych, a także terminy postępowania uzupełniającego poprzez umieszczenie ich w gablocie informacyjnej szkoły oraz na stronie internetowej szkoły.
3. O przyjęciu decyduje kompletność złożonych dokumentów i kolejność zgłoszeń.
Pozostałe dokumenty rekrutacyjne tj. kopię świadectwa ukończenia szkoły oraz zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu (lekarz medycyny pracy), a także zaświadczenie o ubezpieczeniu uczestnika kursu od następstw nieszczęśliwych wypadków na okres praktyki można złożyć w terminie późniejszym (kandydaci będą powiadomieni o terminie).

4. Wymagane dokumenty:

 • oryginał świadectwa ostatniej ukończonej szkoły
 • zaświadczenie o braku przeciwwskazań do kształcenia w określonym zawodzie  
 • 1 zdjęcie

Czas trwania kształcenia

Czas trwania Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego obejmuje okres niezbędny do zrealizowania treści programowych przedmiotów przewidzianych w programie nauczania (uwzględniając podstawę programową kształcenia w ramach kwalifikacji zawodowych). W zależności od liczby godzin poszczególne Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe trwają 2 lub 3 semestry.